Bel ons op GSM: (0495) 26 64 80

Algemene voorwaarden

Een ondertekende offerte/bestelbon blijft zeven dagen geldig en is pas definitief na ontvangst van het voorschot in contant geld of na ontvangst van het voorschot op de bankrekening. Dit voorschot bedraagt 1/3 van het totale bedrag van de bestelbon.

Een verantwoordelijke moet permanent op het springkasteel letten om te voorkomen dat de structuur betreden wordt met schoeisel, make-up, eten, brillen en andere gevaarlijke voorwerpen.

Het is verboden te hangen en klimmen aan muren en de dwarsbalk boven de ingang van springkastelen.

Bolo-Fun en de Feestondernemers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

's Nachts moet het materiaal veilig opgeborgen worden.

De huurder zal in geval van onverwachte storm de nodige maatregelen nemen om het materiaal te beschermen. Dit wil zeggen dat de huurder zo snel mogelijk de verhuurder moet verwittigen (telefonisch), en de tenten moet sluiten, en de springkastelen moet neerlaten.

Plakband of slingers mogen niet gebruikt worden op springkastelen of tenten. Indien dit wel gebeurd is, worden deze artikelen aangerekend aan nieuwprijs.

Om een springkasteel uit te baten, moet de huurder stroom kunnen leveren aan de achterkant van het springkasteel. Hiervoor moet de huurder steeds een losse verlengkabel voorzien per springkasteel. De springkastelen verbruiken de gebruikelijke 220 volt en verwachten minimum 10 ampère.

De huurder moet het springkasteel te allen tijde opgeblazen laten tot de verhuurder deze komt afhalen. Ook bij regen. Bij storm: gelieve de verhuurder zo snel mogelijk (telefonisch) te contacteren.

Indien de huurder het springkasteel toch zelf heeft moeten afhalen: het water even laten aflopen, en de torens en muren naar binnen duwen. Zo goed mogelijk opvouwen. De huurder meldt de verhuurder dat deze nog nat is.

In de huurprijs van het tafellinnen staat de prijs met was of zonder was vermeld. Deze optie moet schriftelijk gemeld worden bij bestelling. Zo niet wordt de was meegerekend.

De waarborg voor toestellen moet contant betaald worden bij afhaling of levering.

Slecht weer garantie
Is er slecht weer op de dag dat u gehuurd heeft? Geen nood, de bestelling kunt u kosteloos cancellen of verplaatsen.

Goederen die nat geworden zijn, moeten droog terugkomen of droog verpakt worden (tenten, paraplu’s, enz.). Indien er beschadiging is opgetreden (vochtplekken) wordt een extra vergoeding aangerekend. Indien de schade zeer groot is, kan dit oplopen tot de nieuwprijs van het goed.

Een extra huur van 20% bovenop de dagprijs wordt per dag aangerekend indien zelf afgehaalde goederen te laat worden teruggebracht.

Ontbrekend of beschadigd materiaal wordt aangerekend aan nieuwprijs.

Alle gehuurde materialen dienen netjes afgewassen en afgedroogd te worden en in de originele verpakking gestockeerd te worden.

De huurperiode van het materiaal is 1 dag tenzij deze na schriftelijk overeenkomst anders is vastgelegd.

De prijs is steeds van toepassing per dag, tenzij het anders vermeld.

Alle in huur gegeven goederen worden verondersteld in goede staat te zijn. De huurder kan enkel bij levering of afhaling hier opmerkingen over maken.

De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid in geval van vertraging van de levering, wat de oorzaak ook moge zijn.

Alle materialen blijven te allen tijde de eigendom van Bolo-fun en de Feestondernemers.

Klachten of bezwaren moeten ons aangetekend binnen de 5 dagen na levering of afhaling toekomen. Na deze termijn worden leveringen of afhaling, en prijzen beschouwd als definitief en volledig aanvaard.

Onze rekeningen zijn contant betaalbaar te Meerdonk, of op het rekeningnummer. Indien deze wijze van betaling kosten veroorzaakt komen deze ten laste van de huurder.

Ondertekende bestellingen door de huurder, koper, of opdrachtgever kunnen niet vernietigd of geannuleerd worden anders dan mits een forfaitaire schadevergoeding van 50% op het order.

Door het niet betalen van een factuur na 30 dagen (na opmaak) worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn (na opmaak factuur 30 dagen), dient de klant verwijlintresten van 20% ’s jaars te betalen en dit vanaf de vervaldag van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt bovendien het factuurbedrag met 20% verhoogd met een minimum van 30 euro boven de hierboven voorziene intresten eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

In geen geval zal de firma Bolo-fun en de Feestondernemers verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke schade dan ook toegebracht bij levering, bewaring of afhalen van het materiaal bij de klant. Het materiaal is vanaf het moment van afgifte dan wel vanaf het moment van teruggave volledig voor eigen rekening en risico van de huurder(s).

De huurder moet zich “all risk” laten verzekeren , ook tegenover derden.
In zoverre de firma ingevolge zware fout tot enige schadevergoeding zou gehouden zijn, dan is de vergoeding van rechtswege beperkt tot herstel of vervanging van de beschadigde goederen en dit naar keuze van de firma Bolo-fun of de Feestondernemers. De huurder is in elk geval gehouden elke schade voor de verhuurder volledig te vergoeden ongeacht de oorzaak.

Elk ondertekend order verbindt solidair de ondertekenaar in eigen naam alsmede de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt.

Ongeacht de oorzaak bedraagt de schadevergoeding ten aanzien van het gehuurd materiaal zelf fofatair 90% van de aankoopwaarde, doch voor nieuwe of zeldzame materialen ten hoogste de nieuwwaarde ervan. De schade wordt vastgelegd door middel van een digitale foto.

De huurder en/of zijn afgevaardigde verbinden zich er toe de firma Bolo-fun en de Feestondernemers (zaakvoerder van de twee firma’s) binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van: diefstal of verlies, beschadiging, beslag, of faling van gehuurd materiaal.

Alle eventuele gemeentelijke en/of andere taxen zijn ten laste van de huurder.

In geval van betwisting tussen beide partijen valt de uitspraak uitsluitend onder de bevoegdheid van het arrondissement  Dendermonde / Sint-Niklaas.

Bij de tenten mag er niks tegen gehangen worden zoals ballonen of slingers of andere materialen die kleurstoffen of beschadigingen kunnen veroorzaken .
 
Gratis levering bij een bedrag vanaf  80 euro in een straal van 10 kilometer vanuit magazijn te Meerdonk . Bij een grotere afstand gelieve ons te contacteren voor de kostprijs .